1r i 2n de Batxillerat, Criteris d'avaluació

1r i 2n de Batxillerat

·         Els criteris d’avaluació de la matèria de LLATÍ a primer i segon de Batxillerat figuren a la programació del curs 2020-21.
·         La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per:
         
       A primer de Batxillerat el bloc de morfologia, lèxic i traducció de textos val un  50% de la nota. Un 30% el bloc de cultura, civilització i història de Roma.
·         A segon de Batxillerat el bloc de llengua (sintaxi i traducció de textos) val un 50% de la nota. El bloc de literatura, lectures obligades i patrimoni arqueològic un 30%.
     Es tindrà en compte, especialment a l'hora de donar la nota d'avaluació, la feina diària a classe i a casa, l'interès i la motivació.(20%)
·         Es faran un mínim de dues proves cada avaluació de morfosintaxi, lèxic i traducció. Els blocs de cultura, història i literatura també s’avaluaran en diverses proves.
·        
·          L'avaluació és contínua al llarg del curs, per la qual cosa si un alumne té una avaluació suspesa i aprova la següent li queda automàticament recuperada l'anterior, però si li queda suspesa la 3ª avaluació l'assignatura li quedarà suspesa i per tant s’haurà de presentar a la convocatòria de recuperació final.
.  També es poden presentar a l’examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.      
·         Els alumnes amb el llatí pendent de primer poden recuperar la matèria aprovant la primera avaluació de 2n de batxillerat o bé en les diferents convocatòries programades al centre.
.  Per últim, assistiran a la representació en el tercer trimestre d’una comèdia romana, organitzada pel Teatre greco-llatí, i elaboraran un treball dirigit amb un qüestionari proposat sobre la comèdia que han vist representada.

·         Durant aquest curs estan previstes diferents sortides per la ciutat de Tarragona (Tàrraco romana) i Empúries i Girona .

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Criteris avaluació 20-21 Confinat