Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: setembre, 2018

Llatí 4t ESO, Criteris Avaluació

LLATÍ 4T ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ La nota de cada avaluació sortirà de: ·          60%: Exàmens o proves realitzades durant l’avaluació. ·          10%: Dossier o recull del treball que els alumnes hauran d’entregar cada trimestre. ·          10%: actitud , treball a classe, participació i interès per la matèria. ·       20%: Els alumnes hauran de llegir tres lectures obligatòries, una per cada trimestre, i hauran de fer una petita prova o un treball sobre el que han llegit. Aquí també s’inclouen treballs, exposicions , presentacions, etc, en el cas de fer-ne. L'avaluació  és continua, és a dir els coneixements són acumulatius. Per tant, un alumne que té una avaluació suspesa i aprova la següent, ja es considera aprovada. NOTA FINAL La nota final serà la mitjana de les notes de cada trimestre, sempre i quan s'aprovi la tercera avaluació,en cas contrari, hauran d'anar a la suficiència. RECUPERACIÓ Si un alumne suspèn la matèria, la podrà aprovar dura

Mitologia Grecoromana, 1r ESO Criteris d'Avaluació

O PTATIVA: MITOLOGIA GRECOROMANA 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ Per a l’avaluació de la matèria, que serà quadrimestral,es tindran en compte els següents aspectes: ·          Exàmens , proves, treballs o exposicions que els alumnes facin al llarg de l’optativa. 50 % ·          Quadern o dossier de l’alumne, on es recollirà tot el treball fet. 25% ·          Actitud: es valorarà el comportament correcte a classe, l’atenció, la disciplina i l’interès per la matèria. 25% RECUPERACIÓ Si un alumne suspèn la matèria, podrà fer un treball per tal de recuperar-la i arribar a un acord amb la professora.