Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2018

Llatí 4t ESO, Criteris Avaluació

LLATÍ 4T ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

La nota de cada avaluació sortirà de: ·60%: Exàmens o proves realitzades durant l’avaluació. ·10%: Dossier o recull del treball que els alumnes hauran d’entregar cada trimestre. ·10%: actitud , treball a classe, participació i interès per la matèria. ·20%: Els alumnes hauran de llegir tres lectures obligatòries, una per cada trimestre, i hauran de fer una petita prova o un treball sobre el que han llegit. Aquí també s’inclouen treballs, exposicions , presentacions, etc, en el cas de fer-ne. L'avaluació  és continua, és a dir els coneixements són acumulatius. Per tant, un alumne que té una avaluació suspesa i aprova la següent, ja es considera aprovada. NOTA FINAL La nota final serà la mitjana de les notes de cada trimestre, sempre i quan s'aprovi la tercera avaluació,en cas contrari, hauran d'anar a la suficiència. RECUPERACIÓ Si un alumne suspèn la matèria, la podrà aprovar durant les dates que fixi el centre.

Mitologia Grecoromana, 1r ESO Criteris d'Avaluació

OPTATIVA: MITOLOGIA GRECOROMANA 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ Per a l’avaluació de la matèria, que serà quadrimestral,es tindran en compte els següents aspectes: ·Exàmens , proves, treballs o exposicions que els alumnes facin al llarg de l’optativa. 50 % ·Quadern o dossier de l’alumne, on es recollirà tot el treball fet. 25% ·Actitud: es valorarà el comportament correcte a classe, l’atenció, la disciplina i l’interès per la matèria. 25% RECUPERACIÓ Si un alumne suspèn la matèria, podrà fer un treball per tal de recuperar-la i arribar a un acord amb la professora.

Optativa Cultura Clàssica 3r. ESO

OPTATIVA:CULTURA CLÀSSICA 3R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ: L’avaluació d’aquesta matèria es farà a partir d’aquests aspectes: ·Treball que s’haurà d’exposar davant de classe sobre un tema. Es valorarà la búsqueda i redactat de la informació, l’exposició i el suport audiovisual (powerpoint, prezi, mural, maqueta,…). 40%
·Dossier – quadern de l’alumne :al llarg del quadrimestre s’entregaran fitxes amb activitats i exercicis que s’han de fer per a consolidar o repassar els continguts explicats. S’haurà d’entregar el quadern i es tindrà en compte la bona presentació, les activitats fetes, les faltes d’ortografia, etc. 35%
·Actitud: es valorarà el comportament correcte a classe, l’atenció, la disciplina i l’interès per la matèria. 25% En alguns temes es proposaran tasques de recerca voluntàries.
RECUPERACIÓ
Per aprovar l’assignatura és necessari aprovar el treball, el dossier i l’actitud. En cas que no s’aprovi algun d’aquests tres blocs, es farà un examen o un treball amb els continguts donats a…